Algemene voorwaarden 

.1. Welkom bij De Boetepot

Om goed gebruik van onze dienst De Boetepot te kunnen garanderen, hebben we aantal voorwaarden (“Voorwaarden”) opgesteld. Door gebruik te maken van De Boetepot, ga je hiermee akkoord. We vragen je ze goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen. Wij kunnen op een bepaald moment de Voorwaarden wijzigen. De nieuwste Voorwaarden zullen altijd op de website of in de app te vinden zijn of via een hyperlink onder je aandacht gebracht worden. Van een wijziging word je in ieder geval op de hoogte gebracht. Door De Boetepot na wijziging opnieuw te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

 

2. Onze dienst

De Boetepot is een dienst van De Boetepot V.O.F. Met De Boetepot kun je eenvoudig en inzichtelijk de boetepot van je team beheren. De dienst van De Boetepot is toegankelijk via onze app, te vinden in de Apple Appstore en de Google Playstore. Nadat je een account hebt aangemaakt kun je als gebruiker lid worden van een team of een nieuw team aanmaken.

Ieder team heeft één beheerder. De beheerder kan voor zijn team boetes aanmaken en aan iedere boete een bepaald bedrag hangen. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor het opstarten van een betaalronde, verder informatie hierover vind je in de app en op onze website.

Alle leden van een team kunnen onderling boetes uitdelen. Wanneer speler A een boete uitdeelt aan speler B, zal speler B hier automatisch een melding van krijgen.

Ieder lid heeft inzicht het totale bedrag dat in de boetepot van het team zit. Daarnaast kan ook per lid worden gefilterd op welk bedrag dit lid heeft bijgedragen.

Alle leden hebben de mogelijkheid om vanuit de app hun openstaande ontvangen boetes te betalen. De beheerder zal hiervoor een betaalronde moeten aanmaken. De Boetepot zal bij het betalen automatisch schakelen naar de app van verschillenden banken.
In de app en op onze website is verder uitgelegd hoe de De Boetepot werkt.

 

3. Account

Om gebruik te maken van De Boetepot moet je eerst een account aanmaken.

 • Je staat ervoor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je account opgeeft, juist en actueel is.
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander te maken.
 • Door deze voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je dertien (13) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders hebt voor het aanmaken van een account.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je inloggegevens. Het is niet toegestaan deze aan derden te verstrekken. Wanneer je reden hebt te vermoeden dat je inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, ben je verplicht ons direct hiervan op de hoogte te stellen en je wachtwoord te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van De Boetepot door derden. 

4. Gebruik van De Boetepot

Om het gebruik van De Boetepot zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal voorwaarden vastgesteld:

 • Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van De Boetepot verricht.
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken op een manier die op enige wijze misleidend is. 
 • Het is niet toegestaan De Boetepot op een zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan verstoord kan worden.
 • Het is niet toegestaan De Boetepot op enige wijze te scrapen, spideren, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken. 
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van ons en/of derden;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken in strijd met deze Voorwaarden, enige geldende wet- en/of regelgeving of op enige andere wijze die onrechtmatig is;
 • Wij kunnen jouw gebruiksmogelijkheden op elk moment beperken of blokkeren;
 • We zijn op elk moment gerechtigd een account te verwijderen indien we van mening zijn dat in strijd wordt gehandeld met bovengenoemde regels, zonder dat we verplicht zijn dit nader toe te lichten en zonder dat wij aansprakelijk worden voor eventuele schade.

6. Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot De Boetepot, berusten bij ons.

 • We geven je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van De Boetepot en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van De Boetepot, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop De Boetepot intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaar maken van De Boetepot voor andere doeleinden dan genoemd in deze Voorwaarden. Het is niet toegestaan substantiële delen of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van De Boetepot op te vragen of te hergebruiken. 
 • Je behoudt zelf de intellectuele eigendomsrechten op door jou in het kader van De Boetepot geplaatste foto’s en/of teksten zoals je profielfoto (“Content”). 
 • Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen/uploaden van content automatisch aan ons een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van De Boetepot vereist is. 

7. Privacy

We streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens van jou te verwerken. Lees ook ons privacy statement privacybeleid voor meer informatie.

8. Kosten van de dienst

We willen een zo goed mogelijke dienst aanbieden waar zoveel mogelijk gebruikers plezier van kunnen hebben. Om De Boetepot te kunnen blijven aanbieden, vragen wij per team een kleine bijdrage van het totaal dat in de boetepot zit. Door in de app het incasso mandaat te accepteren geeft de gebruiker het recht aan Mollie Payments B.V. om namens De Boetepot de bijbehorende bedragen te incasseren. Het incasso mandaat dient maximaal één maand na het in gebruik nemen van De Boetepot te worden aangemeld en geaccepteerd.

 Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • De hierboven genoemde bijdrage vertaalt zich elk kwartaal in een incasso betaling van 2,9% over het gespaarde bedrag in het bijbehorende kwartaal dat volgens de app in de boetepot van het team is gespaard.
 • De Boetepot behoudt ten aller tijde het recht om bovengenoemd percentage te wijzigen.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk voor het (onjuist) verwerken van incasso’s door Mollie Payments B.V.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk voor onjuiste- of achterstallige betalingen van een team(lid).
 • De Boetepot behoudt ten aller tijde het recht om gebruikers uit te sluiten van het gebruik van de app en alle bijbehorende diensten. Wanneer een incasso mandaat na één maand niet is aangemeld en geaccepteerd of wanneer een incasso door de gebruiker wordt gestorneerd, heeft de Boetepot het recht om het gebruik van de app voor deze gebruiker uit te sluiten.
 • Gebruik van De Boetepot is voor eigen risico. Je vrijwaart ons voor alle schade die ontstaat als gevolg van jouw gebruik van De Boetepot.
 • We geven geen garanties ten aanzien van De Boetepot. Het kan zijn dat De Boetepot op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is of niet (volledig) werkt.
 • We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zaaks-, vermogensschade of enig ander nadeel dat verband houdt met gebruik of misbruik van De Boetepot, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Wij zijn in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit De Boetepot. De enige actie die je kan ondernemen indien je van mening bent schade te hebben geleden, is gebruik van De Boetepot te staken en je account te verwijderen.
 • De Boetepot is op geen enkele manier aansprakelijk voor het bedrag dat daadwerkelijk op de gekoppelde (team) rekening staat.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk wanneer bedragen zoals in de app getoond, niet overeenkomen met het bedrag dat op de gekoppelde (team) rekening staat.
 • Voor zover De Boetepot ondanks het hierboven gestelde aansprakelijk zou zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade tot een bedrag van EUR 1000 (duizend euro), welke beperking van aansprakelijkheid niet geldt in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van onze zijde. 

9. Einde gebruik

 • Indien je het gebruik van De Boetepot wilt beëindigen en je account wilt verwijderen, dien je een e-mail te versturen naar info@deboetepot.nl met je gebruikersnaam of e-mailadres. Da Boetepot zal zorgdragen dat je account en bijbehorende gegevens worden verwijderd.
 • Indien je handelt in strijd met de Voorwaarden of indien we klachten van andere gebruikers ontvangen over jouw gebruik van De Boetepot, zijn we gerechtigd jouw gebruik van de De Boetepot te staken. Indien we schade hebben geleden als gevolg van jouw handelen, kunnen we deze schade op jou verhalen.

10. Diversen

 • Op deze Voorwaarden en het gebruik van De Boetepot is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Overijssel.
 • De Boetepot mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je Boetepot daarna niet wilt blijven gebruiken, kan je je account laten verwijderen. 

11. Vragen

Als je vragen hebt over de algemene voorwaarden kun je contact met ons opnemen via info@deboetepot.nl