Algemene voorwaarden 

Welkom bij De Boetepot

Om goed gebruik van onze dienst De Boetepot te kunnen waarborgen en garanderen, hebben we een aantal voorwaarden (“hierna: Voorwaarden”) opgesteld. Door gebruik te maken van De Boetepot (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), ga je akkoord met deze Voorwaarden en het Privacybeleid. We vragen je ze goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen. De Boetepot behoudt zich het recht voor op ieder moment de Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Voorwaarden zullen altijd op de website of in de app te vinden zijn of via een hyperlink onder je aandacht worden gebracht. Van een wijziging word je in ieder geval op de hoogte gebracht. Door De Boetepot na wijziging opnieuw te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

1. Onze dienst

De Boetepot is een dienst van De Boetepot V.O.F. Met De Boetepot kun je eenvoudig en inzichtelijk de boetepot van jouw team beheren. De dienst van De Boetepot is toegankelijk via onze app, te vinden in de Apple Appstore en de Google Playstore.

Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je als gebruiker lid worden van een team of een nieuw team aanmaken. Ieder team heeft één beheerder. De beheerder kan voor zijn team boetes aanmaken en aan iedere boete een bepaald bedrag koppelen. De beheerder is tevens verantwoordelijk voor het opstarten van een betaalronde, verdere informatie hierover vind je in de app en op onze website.

Alle leden van een team kunnen onderling boetes uitdelen. Wanneer speler A een boete uitdeelt aan speler B, zal speler B hier automatisch een melding van krijgen. Ieder lid heeft inzicht in het totale bedrag dat in de boetepot van het team zit. Daarnaast kan ook per lid worden gefilterd op welk bedrag dit lid heeft bijgedragen.

Alle leden hebben de mogelijkheid om vanuit de app hun openstaande en ontvangen boetes te betalen. De betalingen zullen worden verwerkt door onze betaalpartner: Online Payment Platform. Vanuit de derdengeldenrekening van Online Payment Platform zal wekelijks een uitbetaling plaatsen vinden naar de gekoppelde bankrekening. Deze rekening is gekoppeld door de beheerder en kan ten allen tijde worden gewijzigd

In de app en op onze website is verder uitgelegd hoe de De Boetepot werkt.

 

2. Gebruik van De Boetepot

Om gebruik te maken van De Boetepot moet je eerst een account aanmaken.

 • Je staat ervoor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je account opgeeft, juist en actueel is.
 • Het is niet toegestaan een account op naam van een ander te maken.
 • Door deze Voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders hebt voor het aanmaken van een account.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van jouw inloggegevens. Het is niet toegestaan deze aan derden te verstrekken. Wanneer je reden hebt te vermoeden dat jouw inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, ben je verplicht ons direct hiervan op de hoogte te stellen en je wachtwoord te wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang tot of gebruik van De Boetepot door derden. 

 

 3. Gebruikersrecht

Het gebruik van De Boetepot is voor eigen rekening en risico. Je garandeert dat je De Boetepot zorgvuldig zult gebruiken, met inachtneming van (onder meer) deze Voorwaarden en met inachtneming van het volgende:

 • Je bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die je met behulp van De Boetepot verricht;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken voor commerciële doeleinden;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken op een manier die op enige wijze misleidend is;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot op een zodanige wijze te gebruiken dat de werking ervan verstoord kan worden;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot op enige wijze te scrapen, spideren, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken op een wijze die inbreuk maakt op de rechten van ons en/of derden;
 • Het is niet toegestaan De Boetepot te gebruiken in strijd met deze Voorwaarden, enige geldende wet- en/of regelgeving of op enige andere onrechtmatige wijze;
 • Het gebruikersrecht geldt in beginsel voor onbepaalde duur, maar wij kunnen jouw gebruiksrechten op ieder gewenst moment beperken of blokkeren;
 • We zijn op elk moment gerechtigd het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen en het betreffende account te verwijderen, onder meer in het geval wij van mening zijn dat je in strijd handelt met bovengenoemde regels, zonder dat we verplicht zijn dit nader toe te lichten en zonder dat wij aansprakelijk zijn voor eventuele schade.

 

 4. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten met betrekking tot De Boetepot, waaronder maar niet uitsluitend onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij ons.

 • Door het downloaden van De Boetepot geven we je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van De Boetepot en enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Het is niet toegestaan handelingen te verrichten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van De Boetepot, zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop De Boetepot intellectuele eigendomsrechten heeft, het downloaden, kopiëren, wijzigen, reverse-engineren of openbaar maken van De Boetepot voor andere doeleinden dan genoemd in deze Voorwaarden. Het is niet toegestaan substantiële delen of herhaald en systematisch niet-substantiële delen van De Boetepot op te vragen of te hergebruiken. 
 • Je behoudt zelf de intellectuele eigendomsrechten op de door jou in het kader van De Boetepot geplaatste foto’s en/of teksten zoals je profielfoto (“Content”). 
 • Je erkent en stemt ermee in dat je door het beschikbaar stellen/uploaden van content automatisch aan ons een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om deze content openbaar te maken en te verveelvoudigen voor zover dit in het kader van het aanbieden van De Boetepot vereist is.

 

 5. Privacy

We streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens van jou te verwerken. Op het downloaden en het gebruik van De Boetepot is het privacybeleid van De Boetepot onverkort van toepassing. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.

 

 6. Kosten van de dienst

We willen een zo goed mogelijke dienst aanbieden waar zoveel mogelijk gebruikers plezier van kunnen hebben. Om De Boetepot goed te laten functioneren, wordt er over de betaling een percentage ingehouden om de transactiekosten te dekken. Door in de app de Voorwaarden te accepteren geeft de gebruiker het recht aan Online Payment Platform B.V. om namens De Boetepot de bijbehorende bedragen van de te betalen boetes af te trekken.

Hiervoor gelden de volgende Voorwaarden:

 • De Boetepot geeft de beheerder van het team de mogelijkheid om één of meerdere betaaldrempels te activeren. Deze drempels werken als volgt:
  – Boetes zijn te betalen vanaf 5 euro, hierover wordt een transactie fee van 3% ingehouden.
  – Boetes zijn te betalen vanaf 10 euro, hierover wordt een transactie fee van 2% ingehouden.
  – Boetes zijn te betalen vanaf 25 euro, hierover wordt een transactie fee van 1% ingehouden.
 • De Boetepot behoudt zich te allen tijde het recht voor om bovengenoemde percentages te wijzigen.

De Boetepot behoudt te allen tijde het recht om gebruikers uit te sluiten van het gebruik van de app en alle bijbehorende diensten.

 

 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Wij stellen De Boetepot met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van haar gebruikers. Wij kunnen echter niet garanderen dat De Boetepot altijd zonder fouten, gebreken en/of onderbreking beschikbaar zal zijn of zal werken. We geven geen garanties ten aanzien van De Boetepot. Het kan zijn dat De Boetepot op momenten niet (goed) toegankelijk is, niet veilig is of niet (volledig) werkt.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de installatie (downloaden) en/of gebruik van de Boetepot en/of de onmogelijkheid om deze te (de-)installeren of te gebruiken. Onder indirecte schade wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, gederfde winst en omzet, systeem-/computerstoringen en/of verlies en/of verminking van data. De enige actie die je kan ondernemen, wanneer je van mening bent schade te hebben geleden, is gebruik van De Boetepot te staken en je account te verwijderen.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk voor het (onjuist) verwerken van betalingen door Online Payment Platform B.V.
 • De Boetepot is op geen enkele manier aansprakelijk voor het bedrag dat daadwerkelijk op de gekoppelde (team) rekening staat.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk wanneer bedragen zoals in de app getoond, niet overeenkomen met het bedrag dat op de gekoppelde (team) rekening staat.
 • De Boetepot is niet aansprakelijk voor onjuiste- of achterstallige betalingen van een team(lid).
 • Gebruik van De Boetepot is voor eigen risico. Je vrijwaart ons voor alle schade (van derden) die ontstaat als gevolg van gebruik van De Boetepot. Je dient alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) te vergoeden die De Boetepot als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.
 • Voor zover De Boetepot ondanks het hierboven gestelde aansprakelijk zou zijn, dan is onze totale aansprakelijkheid ten aanzien van uitsluitend directe schade, op welke grond dan ook, beperkt tot een bedrag van EUR 1000 (zegge: duizend euro) per kalenderjaar ter zake van alle gebeurtenissen die zich in het betreffende kalenderjaar voordoen. Deze beperking geldt niet in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van onze zijde.

8. Einde gebruik

 • Indien je het gebruik van De Boetepot wilt beëindigen en je account wilt verwijderen, dien je een e-mail te versturen naar info@deboetepot.nl met je gebruikersnaam of e-mailadres. De Boetepot zal zorgdragen dat je account en bijbehorende gegevens worden verwijderd.
 • Indien je handelt in strijd met de Voorwaarden of indien we klachten van andere gebruikers ontvangen over jouw gebruik van De Boetepot, zijn we gerechtigd jouw gebruik van De Boetepot te staken. Indien we schade hebben geleden als gevolg van jouw handelen, kunnen we deze schade op jou verhalen.

 

 9. Overige

 • Op deze Voorwaarden en het gebruik van De Boetepot is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank Overijssel.
 • Indien een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, blijven partijen aan de overige bepalingen gebonden.
 • De Boetepot mag rechten en verplichtingen die uit deze Voorwaarden voortvloeien, overdragen aan een derde. We zullen je hierover altijd tijdig vooraf informeren. Indien je Boetepot daarna niet wilt blijven gebruiken, kan je je account laten verwijderen. 

 

 10. Vragen

Als je vragen hebt over de Algemene Voorwaarden kun je contact met ons opnemen via info@deboetepot.nl